Thunvalls

Här finns Eva och Lennart Thunvalls idéer,

aktiviteter, tankar och intressen

 

Skolväsendet

Det tidigaste undervisning

Den 18 juni 1842 utfärdades "Kungl. Maj: ts nådiga stadga angående folkundervisningen i riket". I den fanns bl.a. den bestämmelsen att i varje skoldistrikt borde finnas minst en, helst fast skola, med vederbörligen godkänd lärare.

Flyttande skolor skulle tillsvidare få inrättas, där ekonomiska eller lokala förhållanden förhindrade inrättandet av fasta skolor.

Tidigare hade viss undervisning ombesörjts av prästerna något som de ofta fortsatte med även efter stadgans införande. De hade ibland hjälp av s.k. barnlärare, vilka kunde vara gamla änkor, soldater eller andra som på detta sätt försörjde sig.

Det är ganska naturligt att prästerna i Ljusdal, dit Ramsjö hörde inte kunde ha stora möjligheter att ordna någon skolgång för Ramsjöbarnen vid sina glesa besök i denna avlägsna del av församlingen.

 

Den första uppgift man finner om igångsättandet av undervisning i Ljusdal är från år 1833. I ett protokoll från januari detta år finner man ett yttrande av prosten i Ljusdal att de två prästerna där inte själva klarar av undervisningen i den vidsträckta församlingen.

Några veckor senare antogs fem stycken barnalärare, som skulle ambulera inom de olika fjärdingarna. Ramsjö tillhörde den västra fjärdingen, men lärarens område skulle endast sträcka sig till byn Bäckan, halvvägs till Ramsjö.

En lärare anställdes för "de öfriga delarna af Westra och Södra fjerdningarne", men eftersom han inte skulle få någon annan lön än det han kunde få ut av föräldrarna och av delägarna i Wälje Magasin tycks han inte ha befattat sig med undervisningen i de avlägsna Ramsjöbyarna.

 

Den 8 januari 1843 nämns Ramsjö i protokollet för första gången angående undervisningen.

Där bedrevs då ingen annan undervisning än den som föräldrarna själva ombesörjde.

 

Sockenstämman i Ljusdal ansåg att två flyttbara skolor borde anläggas i Ramsjö. Sockenmännen insåg dock att de omöjligt kunde ha råd att ordna undervisningen på ett tillfredställande sätt i sin vidsträckta församling. Därför anhöll de hos Kungl. Maj:t om ett årligt anslag av minst 106 riksdaler skilling Banco.

Endast under förutsättning att detta beviljades ansåg sockenmännen "folkundervisningen inom det 2½ mils afstånd från Moderkyrkan belägna, i fattigdom fördjupande, samt för täta frostskador på årsväxten och flera andra olägenheter blottställde Ramsjö Capellag äfven kunna behörigen tillväga bringas".

Eftersom ingenting vidare nämnes i Ljusdals sockenstämmeprotokoll, om Ramsjö och undervisningen där, har detta anslag tydligen inte beviljats. Inte heller har några ytterligare ansträngningar gjorts för att få något skolväsende till stånd där.

 

Skolväsendet under P.O. Häggblads tid

I och med att Ramsjö får sin första präst, P. O. Häggblads tillträde som kapellpredikant, tycks också frågan om barnaundervisningen har upptagits till behandling.

I ett sockenstämmeprotokoll av den 10 juli 1855 sägs bl.a. "Ramsjö Capellförsamling som saknar egen skolfond och i afseende till de dryga omkostnader vid nu pågående prestgårdsbyggnad icke är i tillfälle att lemna de bidrag som en med Kongl. Maj: ts nådiga stadga om folkundervisningen i riket af den 18 juni 1842 öfverensstämmande skolinrättning fordrar, ändamålsenligast skulle barnaundervisningen inom församlingen befodra --- beslöt sockenmännen, sedan församlingens capellpredikant blifvit ombedd och utfäst sig att såsom öfverlärare undervisningen i Ramsjö Läs-Rote efter tid och omständigheter bestrida".

Vid samma tillfälle beslutades även att en f.d. bonde Per Stener från byn Finneby, skulle tillfrågas om han var villig att åta sig undervisningen i de avlägsnare läsrotarna, något som Stener också åtar sig.

Den 13 januari 1856 beslutar sockenstämman att förena skolmästarbefattningen och klockarsysslan. Detta beslut tillkom främst för att den person som hittills skött klockarsysslan, Olov Christiansson, begärt att få bli entledigad härifrån.

En annan anledning var väl att man insåg att något måste göras för att få till stånd en mera ordnad undervisning inom församlingen.

Den 3 augusti samma år utses Anders Östlund till klockare och skollärare. Han var född år 1814 och var examinerad från Uppsala seminarium.

Sedan 1837 hade han varit anställd i Öregrund. Redan året efter sin anställning i Ramsjö tycks Östlund ha insett behovet av ytterligare förbättring av skolväsendet. Han lämnar därför till sockenstämman den 13 september 1857 en framställning att på egen bekostnad få anskaffa en extralärare.

Sockenmännen godkände men betonade att det fick ske under den ordinarie lärarens "uppsigt och ansvar för undervisningen giltiga fortgång i de avlägsnare rotarna" och tillade protokollet "vare hvar och en inom församlingen obetaget att sända sine barn till ordinarie lärarens skola inom Ramsjö by den tid terminen pågår".

 

1861 tycks man ha påbörjat byggandet av ett skolhus. Samtidigt verkar det som om man även inse betydelsen av att i än högre grad följa 1842 års stadga. Sockenstämman beslutar att den år 1853 tillsatta skolstyrelsen snarligen skall sammanträda för att ordna skolans och undervisningens gång. Den sjunde oktober samma år sammanträder kyrkorådet.

Tredskande föräldrar hade också kallats till detta sammanträde, eftersom de trots varningar från pastorsämbetet icke sänt sina barn till skolgång. Nu fick de inför kyrkorådet "allvarliga föreställningar om christlig föräldrapligt mot sine barn att dana dem till christliga och gagneliga samhällsmedlemmar".

Föräldrarna ålägges att genast sända sina barn till skolan. Vissa föräldrar, som också varit kallade hade helt enkelt underlåtit att infinna sig. Dessa dömdes då, i enlighet med Riksens ständers beslut av år 1845, att var och en böta 1 Riksdaler riksmynt till församlingens fattigkassa.

 

De närmaste följande åren tycks intresset för skolväsendet ha fått stå tillbaka för det stora problemet med vägbygget mellan Ljusdal och Ramsjö.

Det stora avståndet till skolan i Kyrkbyn, samt svårigheten att få barnen inackorderade där gjorde att man beslutade att byarna Sund, Tallnäs, Kroknäs och Stagelåsen skulle bilda en egen skolrote, dit läraren fick bege sig för att undervisa.

 

J.A. Dahlströms inspektion och dess resultat

År 1865 fick Ramsjö besök av Inspector J.A. Dahlström.

Han var allt annat än nöjd med skolförhållandena inom församlingen och i oktober framlades det förslag om förbättringar efter hans påpekande.

Någon månad senare beslöt kyrkostämman enhälligt att anta detta förslag, samt att det skulle underställas domkapitlet för fastställelse.

Enligt Dahlströms råd fattades även beslut om att anställa en lärarinna till småskolan.

I juni 1866 beslutas att en arbetaredotter, Helena Forsell från Tevansjö, skulle sändas till Delsbo seminarium, för utbildning till lärarinna. Hon måste först skaffa sig vissa grundläggande kunskaper "uti skrivning och de första enkla räknesätten".

När hon sedan kommit in vid seminariet skulle församlingen bekosta utbildningen om hon förband sig att tjänstgöra där. Vid utbildningens slut skulle hon också återbetala sin skuld med 25 Riksdaler riksmynt årligen.

Befolkningen i de avsides liggande byarna börjar nu inse att de kunde bli försummande i skolfrågorna.

Från Naggens och Valsjöns byar kom begäran att barnen där skulle få undervisning. De hade tidigare varit hänvisade till Hedsjö men inte gått i skolan på grund av avståndet dit.

Skolrådet beslutade därför att skolan i Hedsjö-Naggens skolrotar skulle hållas växelvis med tre veckor på vardera stället.

Hittills hade man tydligen förbisett behovet av skolmaterial. Kanske var det Dahlströms kritik som fick skolrådet att besluta om följande inköp:

2 dussin Catecheser.

2 dussin Biblisk Historia af Roos

1 ex af någon ny lärobok i Arithmetik uti hvilken jemväl nya Mynt-Mått-Mål och Vigtsystemet finnes intaget.

2 ex af Berlins Naturlära. Den stora upplagan.

1 ex af Hägermans Lärobok i Svensk Historia

1 ex af Hägermans Lärobok i Geografi.

Dessutom skall inköpas och af skolkassan tillhandahållas emot betalning de bemedlade barnen samt gratis de fattigare barnen följande skriftmaterial:

1 Ris skriftpapper

1 Bundt grifflar

2 dussin goda blyertspennor

2 dussin griffeltavlor.

 

Detta ansågs tydligen vara fullt tillräckligt för att tillgodose skolan behov.

Barnen hade troligen själva med sig Bibel och psalmbok.

 

Joh. Kerfstedts inspektioner och deras resultat

I februari 1867 inspekteras skolväsendet i Ramsjö på nytt, denna gång av inspectoren Joh. Kerfstedt.

Han påpeka att barnen fått endast 42 veckors undervisning under hela skoltiden och att bara en liten del av barnen i församlingen betjänat sig av denna.

Vid sin inspektion finner han att barnen "hafva visat sig äga ytterst knapp insigter uti till och med det nödtorftigaste" och föreslår en rad åtgärder som bör vidtagas.

En extra lärare bör anställas för de avlägsnare rotarna Gåda, Tevansjö, Hedsjö.

De ännu mer avsides liggande byar borde få undervisningen ordnad genom att en småskollärare "mot billig ersättning" skulle anställas.

Lokalfrågan hade tydligen tidigare förbisetts ganska mycket. Kerfstedt fodrar emellertid att i varje by skall det ordnas ett varmt rum till skollokal, samt att skollokalen i Kyrkbyn skall varmbonas. Han betonar också att läraren där måste få ersättning för sina utgifter för ved och dyligt.

För att barnen inte skall försummar sin hemläsning under sommarferierna borde repetitionsförhör hållas enligt § 9 och § 10 i folkskolestadgan.

I Kerfstedt skrivelse framkommer även att skolreglementet antingen inte insänts till domkapitlet eller också inte blivit antaget. Ett ordentligt reglemente bör finnas.

Slutligen tycker inspectoren att materialet bör kompletteras ytterligare. Bl.a. bör några kartor och kulramar samt två stycken psalmodikon inköpas. Dessutom bör det finnas tolv exemplar av de tidigare inköpta läroböckerna.

Ett år senare återkommer Kerfstedt till församlingen på inspektion. Han är nöjd med den nya lärarinna som anställts, men tycker fortfarande att vissa väsentliga brister råder på skolområdet. Han ger också förslag på hur bristerna kan avhjälpas:

 

En mamsell Julia Östlund, dotter till ordinarie läraren skulle anställas.

Ändamålsenliga lokaler måste ordnas och undervisningen utvidgas.

Barnen bör utexamineras när de inhämtat det kunskapsmått som folkskolestadgan föreskriver. Försök bör göras att bereda barnen i de avlägsnare byarna undervisning.

Fattiga barn bör få understöd.

Barnen i Sund skall bevista skolan i Kyrkbyn när den hålls där Vice versa.

Skolrådsledamöterna bör flitigt besöka skolan.

 

I enlighet med Kerfstedts rekommendation anställs en extralärare, nämligen P.O. Forsell.

Även denne fick understöd för att genomgå seminariet i Delsbo, mot att han förband sig att stanna i Ramsjö i fyra år efteråt, samt att återbetala församlingens utlägg.

 

Skolväsendet under A. K. Tunellis tid

År 1869 blev en ny kyrkoherde, Axel Konstantin Tunelli, tillsatt i Ramsjö. Han hade ett brinnande intresse för att upporganisera skolväsendet inom församlingen och lyckades åtminstone delvis vinna föräldrarnas intresse för skolan.

I en av de avlägsnaste byarna, nämligen Naggen, är byamännen tydligen angelägna om att deras barn skall få undervisning. För andra gången på fyra år begär de bättre möjligheter till skolgång. Man vill att barnen skall undervisas fem veckor under höstterminen.

 

Kyrkostämman beslutar att ovannämnde Forsell skall förutom den undervisning han har inom Hedsjö rote även hålla skola i Naggen. En anmärkning i sammanhanget är att ingen läsning skulle förekomma i Getkölens rote "då barnen där är mer försigkomna är barnen i Naggen".

 

Nu tycks det även bli aktuellt med anskaffande av särskilda skollokaler i byarna. Kyrkoherden kommer överens med byamännen inom Gåda, Nybo och Huskasnäs byars skolrote om uttaxering in natura (virke) för inredandet av ett skolhus.

1871 beslutar skolrådet förelägga Hedsjö, Norrberg och Stugtjärns byar att upp föra ett skolhus. Även i Naggen i Finneby behövs nya skolhus, då de lokaler man där använt är helt olämpliga för ändamålet.

Något år senare måste även skolhuset i Sund repareras grundligt.

 

På Tunellis förslag beslutar kyrkostämman i mars 1872 att uppdrag åt skolrådet att skyndsamt tillsätta en tredje skollärare. Denne skall tjänstgöra i Hedsjö-Norrberg och Naggens skolrotar. En Karl Sundell hade sedan en tid skött denna tjänst och blir nu antagen av kyrkostämman.

 

Undervisningen skall tillsvidare pågå med 21 veckor om våren och 15 veckor under hösten varje år.

 

I allt som görs på skolans område märker man hur Tunelli lyckas i sin strävan att ge sin församling ett välordnat skolväsende. I en ämbetsberättelse till biskopsvisitationen i församlingen i juni 1872 har Tunelli noggrant redogjort för olkskoleväsendet. Han uppger att sex flyttande skolor nu finns, men att ingen småskola ännu har inrättas.

Något stadfäst reglemente finns heller inte. Kyrkoherden beklagar sig över att skolan inte besöks flitigt och betonar att trots att han själv, lärarna och skolrådsledamöterna uppmanat föräldrarna att sända barnen till skolan anser sig dessa kunna handla helt godtyckligt och strunta i uppmaningarna.

Tunelli påpekar att undervisningen i sång och pedagogisk gymnastik sköts tillfredsställande, medan däremot ingen undervisning i vapenövning, trädplantering och trädgårdsskötsel bedrivs. Rapporten slutar med konstaterandet att det endast finns två skollokaler i församlingen, men dessa är rymliga och väl underhållna.

 

Redan nästa år är det på nytt av ytterligare en lärare. En biträdande lärare fodras nämligen till 5:e (Getkölen, Vås, Trolltjern) och 8:e (Enåsen, Flodmyrkölen) skolområdena. Läraren skulle undervisa sju veckor på våren och fem veckor på hösten i respektive område. Den anställde läraren hette Nils Häggblom och kom från Färila.

 

Vid årsskiftet 1875–76 fick skolrådet ett nytt problem, Anders Östlund, som tjänat församlingen i tjugo år som lärare och orgelnist, begärde avsked med pension. Man beslöt annonsera i Post och Inrikes Tidningar efter en efterträdare. Sex månader senare anställs Per Jonsson Från Norrtälje. Han hade genomgått seminariet i Växsjö samt avlagt organistexamnen 1875.

 

Lärarna, deras arbetsförhållanden m.m.

Skolväsendet tycks nu vara relativt välorganiserat. Under de närmst följande åren fick skolrådet huvudsakligen syssla med tillsättandet av nya lärare. Sålunda anställs ytterligare en lärare Per Bodin, vid fasta skolan i Kyrkbyn. Han skulle undervisa 36 veckor årligen. Även Häggblom hade begärt avsked från tjänsten i Finneby, Getkölen och Enåsen. Hans efterträdare blev Brita Andersdotter från Kårböle.

På skolrådets förslag blev också en Ramsjöyngling, J. Tegelström tillsatt som biträdande lärare i dessa områden.

Ett lån på 100 kr beviljades en Ramsjöflicka, Sigrid Dahlin från Naggen för att genomgå seminariet i Bollnäs. Hon måste givetvis binda sig att söka tjänst inom församlingen, samt återbetala med ränta de 100 kronorna.

Det beslutas även att lärartjänsterna vid fasta skolan i Kyrkbyn skulle förenas med organist- och klockartjänsterna. Det 2:a och det 3:e skolområdet skulle i fortsättningen få en lärare eller lärarinna vardera, med stationering i Sund respektive Huskasnäs. Lästiden skulle vara nio månader per år. Samtliga skolrotar var skyldiga att hålla sina lärare med husrum och ved och som uppmuntran fick lärarna en gratifikation på 25 kr.

Åtgärden att tillsätta en lärare i Huskasnäs hade tydligen ökat intresset för undervisning där. År 1879 visar sig skolhuset vara för litet för alla barn inom skolroten. Dessutom måste en biträdande lärare tillsättas. För att stödja barnens och föräldrarnas intresse även vid de övriga skolorna beslöts på kyrkostämman att varje barn kom till församlingens skolor skulle få ett sparbankskort med en insatt tioöring.

År 1883 omtalas att ett skolreglemente tillkommit. Vidare berättas att folkskolans barn undervisas sex timmar dagligen och småskolebarnen fem timmar. Kyrkoherden påpekar också att antalet barn som utnyttjar undervisningen ökat sedan senaste visitationen. (1872) Man är dock fortfarande tvungen att varna och förmana vissa tredskande föräldrar om deras skyldigheter beträffande barnens skolgång. Vid fasta skolan har ett nytt skolhus uppförts "inrättadt efter alla nutidens fodringar för en kostnad af 5000 kr.

 

Med vissa undantag verkar det som lärarna och lärarinnorna som söker till Ramsjö inte blir bofast där någon längre tid. Kyrkostämman utlovar ibland reshjälp till församlingen är ofta villig att låna ut pengar till blivande lärare under utbildningstiden. Förutsättningen är givetvis att de tjänstgör inom socknen ett visst antal år.

Trots dessa svårigheter är man dock mån om att ha goda lärarkrafter, tex. nämns ett skolrådsprotokoll år 1889 att en lärarinna tillsänt ordföranden ett brev som beskrivs som "----- vanvördigt och om social och politisk radikalism vittnade".

Hon sägs därför upp eftersom hon visat sig "odug -och ovärdig att vara barnauppfostrarinna". En annan lärarinna uppmanas begära avsked, då hon är mindre lämplig att sköta sitt arbete.

Antalet skolbarn har nu ökat. Sunds skolhus visar sig otillräckligt och måste helt byggas om och ändras till fast folkskola.

I Kyrkbyn har barnantalet ökat till 84, och under en tid måste man hålla folkskolan ena halvan av terminen och småskola den andra. Som provisorium inrättas år 1891 en fast småskola i kommunalrummet.

Några år senare måste även undervisningen i några av utbyarna ökas. Marma bolag ställer en lokal till förfogande i Tevansjö och skolan skall alternera mellan Finneby och Tevansjö.

År 1897 har man kommit så långt att det beslutas att läsningen i Kyrkbyn skall vara 5 timmar dagligen från 08.30 till 14.00 med ½ timmes frukostrast. I samtliga skolor skall lästiden vara 173 dagar per år.

 

Lärarnas löner

Det första uppgiften om ersättning till lärare är från år 1856.'

Läraren beviljas då av Kungl. Maj: t anslagna 40 Rd Bco, samt fri kost och logi under skoltiden. Samma år beslutas på sockenstämman att läraren skulle få som lönetillägg avkastningen av en jordlott, samt ved, som samtliga hemman inom församlingen skulle bidra med.

1863 beslutas att lärarens lön skall vara 200 Rd Rmt årligen plus fri kost och ved. Den extra lärare som anställdes fick 150 Rd Rmt.

Fyra år senare beviljas en löneförhöjning av 25 Rd. Motiveringen var att det var ett mödosamt kall att vara lärare i denna församling med dess obanade vägar, där läraren "har att vandra 3 mil emellan 3 rotar och ½ á 3/4 mil från kyrkan till 2ne rotar.

 

Tydligen tyckte sockenmännen att utgifterna för lärarna var betungande, ty år 1869 sändes en ansökan till ärkebiskopen om ett understöd av 60 Rd Rmt för att kunna betala lärarna. Man sökte även ett statsbidrag om 250 Rd, varvid man noga angav lärarnas meriter och lästidens längd.

När Karl Sundell tillsätts, år 1872 blir hans lön, i likhet med de övriga lärarnas, 300 Rd årligen. Läraren vid fasta skolan i Kyrkbyn hade högre lön, eftersom han var något av en föreståndare för hela skolväsendet. År 1883 höjs hans lön från 600 till 700 kr, plus bostad, kofoder och ved. År 1891 fastställes lönerna för samtliga andra lärare till 400 kr per år. 16) På de 44 år som förflutit sedan Ramsjö började organisera sitt skolväsende har alltså lärarlönerna ökat 40 till 400 kr.

 

I den utvecklingen kan man se hur församlingens insikt om skolans betydelse ständigt har ökat. Man måste förstå de problem som uppstod, då den nyblivna församlingen hade att följa "Kungl. Maj: ts nådiga stadga angående folkundervisningen i riket." De ekonomiska svårigheterna var troligen störst och man försökte bringa ned kostnaderna genom att endast inrätta undervisningen efter stadgans lägsta krav. Vidare gjorde församlingens karaktär av vidsträckt, glest befolkad skogsbygd att man hade svårighet att nå alla.

Avståndet från kyrkan till den nordligaste byn, Naggen var ungefär 3 mil på obanade vägar, samt till Huskasnäs vid Ljusdalsgränsen cirka 2,5 mil.

Många föräldrar tyckte säkert att det var onödigt att sända iväg barnen så långt, när de så väl behövdes.

Mer och mer väcktes dock intresset och viljan, både hos föräldrarna och hos församlingens styresmän, att ge Ramsjös barn möjligheter till ordentlig skolundervisning.

Skolkassan består Material för Folkskolan, såsom Tabeller, skrifmaterial m.m. äfvensom läroböcker, dock med undantag af N. Testamentet, Katekes, Bibl. Historia och psalmbok, hvilka hvarje barn sjelft medhafver. För småskolan består endast nödiga skrifnings- och renläsnings Tabeller samt bibliska taflor af Evangeliska fosterlandsstiftelsens Förlag till ledning vid den muntliga Christendomsundervisnigen."